Author Archives: afshinariman

Upozit 18 -Nov 23 آپوزیت ۱۸

در این برنامه سخنان آقای خامنه ای در دیدار با بسیجیان در روز چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد وبررسی قرار گرفته، همچنین رونمایی از «فطرس» و چند خبر دیگر

Read more