در این برنامه به سخنرانی های رهبری و آقای روحانی در مراسم تنفیذ و همچنین سخنرانی های آقای روحانی در مراسم تحلیف و اولین کنفرانس مطبرعاتی ایشان پس از شروع کار رسمی خود بعنوان رییس جمهورپرداخته شده.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا