تفسیر خبر سه شنبه 5 اردیبهشت -همبستگی بی سابقه اعتصاب کنندگان