Upozit
Upozit
با دکتر میرشاهی-زبانها و دبیره‌های ایرانی
/

https://paypal.me/upozit
http://telegram.me/upozit
https://www.facebook.com/upozitt
همراه با دکتر مسعود میرشاهی سری به تاریخ زبانها و خط یا دبیره زبانهای ایرانی زده شده.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا