همبسـتگی زنان پهلوانان راستین این روزهای #ایران هستند. با حضوری شجاعانه و امیدبخش مردان را هم به میدان آوردند و به یادشان انداختن غیرت دارند. زنان ایران جرات و همبستگی را به این اعتراضات هدیه دادند.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top