همراه با دکتر حسام نوذری ۵ -نقش عناصر در زنجیره حیات

6Live- افشین نریمان ۶ شهریور- فـــریب

Upozit-فروپاشی سرزمینی – آینده محیط زیست ایران

خداینامه با هومر آبرامیان ۸ -زرتشت

همراه با دکتر نوذری-مبارزه با خرافات از رازی تا داروین

Upozit 396 – August 22 – آپوزیت ۳۹۶

خداینامه همراه با هومر آبرامیان ۷ – زرتشت

همراه با دکتر حسام نوذری ۳-زن در بیولوژی

خداینامه با هومر آبرامیان ۶ – جشنهای ایرانی

Upozit 395- August 11 – آپوزیت ۳۹۵

همراه با دکتر حسام نوذری-تعصّب

خدای‌نامه همراه با هومر آبرامیان ۵-فلسفه نام ایران

Scroll to Top