7Live- آینده ایران -۸ مرداد

خدای‌نامه همراه با هومر آبرامیان ۴-آفرینش در شاهنامه

همراه با دکتر حسام نوذری-آشنایی با مغز انسان

خدای‌نامه همراه با هومر آبرامیان ۳-خلقت یا آفرینش؟

خدای نامه با هومر آبرامیان ۲ – وحدت وجود

9Live- حجاب بی_حجاب

Upozit 394 – July 10 -معادن ایران- خام فروشی

خدای نامه با هومر آبرامیان ۱- تفاوت خدا با الله

10Live – نگاهی به معماری در ایران همراه با سهیل توکلی

Upozit 393 – July 3 – آپوزیت ۳۹۳

11Live – نهم تیرماه – بیانیه شاهزاده-وظایف ایران دوستان

پیمایش به بالا