9Live -هفتم تیر- اعتراضات پراکنده-اعتصابات سراسری

10Live – تیر ۳ – سروان کرمی زند بخش ۳

11Live – دو ۲ تیر – گسترش اعتصابات

12LIVE – خرداد ۳۰ – پیروزی اتحاد – افشین نریمان

13لایو- افشین نریمان-سروان کرمی زند -۲۹ خرداد

افشین نریمان-سروان کرمی زند

14Live -افشین نریمان ۲۸ خرداد-آخرین التماسها

15Live -افشین نریمان ۱۲ خرداد-التماسهای رهبری

پیمایش به بالا