موضوعات: بحران کرونا در ایران، وضعیت شهرها و فرار مسولین از سر کارها و شغلها، جنبشی خودجوش بین کارمندان بانکها، پیشنهاد به ارتشیان

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا