Posted on Leave a comment

Upozit 262 – Dec 29 – آپوزیت ۲۶۲

در برنامه این هفته به سخنرانی رییس یک قوّه در یک قوّه دیگر بررسی شده و در ذیل آن به اخبار مرتبط با سخنان رییس جمهور پرداخته می‌شود.

Leave a Reply