Upozit 252 – Oct 20 – آپوزیت ۲۵۲

در برنامه این هفته سخنان رییس جمهور منتخب در دانشگاه تهران بررسی می‌شود که برای راستی آزمایی این سخنان از برخی اخبار کشور هم آگاه خواهیم شد.

پاسخی بگذارید