Posted on Leave a comment

Upozit 226 – 24 March – آپوزیت ۲۲۶

برنامه این هفته به این کل اختصاص دارد به سخنان رهبر بسیجیان دو عالم و امید سد سازان قرارگاه خاتم در مشهد. آقای بزرگ در این سخنرانی مطالب جدیدی بر زبان آوردند که قبلا فقط توسط اصلاح‌طلبان بیان می‌شد.

Leave a Reply