Posted on Leave a comment

Upozit 223 – March 3 – آپوزیت ۲۲۳

در برنامه این هفته نگاهی به این روزهای ایران می‌اندازیم، از مطالبات کارگران تا شعارهای مالباختگان و از مخاطرات محیط زیستی تا توجیهات بانکی بررسی شده و در این بین دیدگاه مقامات نظام مقدّس در هر مورد بازنشر داده می‌شود.

 

Leave a Reply