Posted on Leave a comment

Upozit 222 – Feb 24 – آپوزیت ۲۲۲

در برنامه این هفته از ادعای جاسوسی در محیط زیست تا تقلای اقتصادی در بازار ارز و از سفر رییس جمهور منتخب به هند تا گفتار درمانی آقای بزرگ در حسینه امام پرداخته می‌شود

Leave a Reply