Posted on Leave a comment

Upozit 50 – July 26

مقایسه حکومت علی با علی در سخنرانی علی اکبر ناطق نوری بمناسبت احیاء، سانسور رئیس جمهور منتخب در تلوزیون ملی و درخواست رئیس جمهور از مردم برای مشارکت در امور، و روند بن بست یا «تمدید» مذاکرات هسته ای برای چهار ماه دیگر

Leave a Reply