Posted on Leave a comment

Upozit 49 – July 19

نگاهی دیگر به ماجراهای اسراییل و حماس، تاکید آقای بزرگ بر غافل نشدن از شیطان های انس وجن و شناساندن روشهای شیطانها برای مردم و بازبینی سخنرانی آقای بزرگ در دیدار با مسولین و پیامدهای آن سخنان در مذاکرات اتمی

Leave a Reply