Posted on Leave a comment

Upozit 47 – July 5

سخنگوی قوه قضاییه از وضعیت قضاوت مقدس سخن میگوید بابک زنجانی همچنان پولها را پس نمیدهد اما اهالی به اصطلاح فتنه هنوز مجازات میشوند، بانکها وامهای میلیاردی بدون وثیقه میدهند و پس نمیگیرند. رییس جمهور از ارزشیها رفع نگرانی میکند و قسم میخورد دوران گذشته تکرار نمیشود

Leave a Reply