Posted on Leave a comment

Upozit 43 – May 31

بررسی سخنان رییس جمهور منتخب در زمینه راه رسیدن به آرمان شهر و موانع پیش روی آن. رهنمودهای حکیمانه آقای بزرگ بر بی پایان بودن مبارزه برای حفظ نظام مقدس. مثال قابل تامل آقای روحانی در مراسم مبعث از صلح طلبی پیامبر اسلام،و بیخرد خواندن مردم ناراضی از وضع اقتصادی حاکم بر ایران توسط رهبر مسلمانان

Leave a Reply