Posted on Leave a comment

Upozit 42 – May 24

اشاره به بخشهای سانسور شده سخنان رئیس جمهور منتخب در صدا سیمای ملی از جمله سخنان ایشان در ارتباط با شعار درمانی. همچنین بحث شیرین گم شدن معوقات بانکی و ربط آن به بی ارزش شدن پول ملی، و بازدید آقای بزرگ از سپاه پاسداران و رهنمود ایشان به ادامه ایستادگی تا رسیدن به مقصود در آینده دور

Leave a Reply