Posted on Leave a comment

Upozit 32 – March 8

تبیین سخنان آقای جنتی در ارتباط با تلاش مخفی «یک عده ای» برای برقراری رابطه با آمریکا، سخنان جالب آقای روحانی راجع به نظریه دفاعی جدید ایشان برای کشورکه منتهی به محدود شدن نیروهای مسلح میشود و در آخر هم سخنان آقای خاتمی در ارتباط با افراط و افراطی گری

Leave a Reply