Posted on Leave a comment

Upozit 30 – Feb 15

در برنامه این هفته ابتدا به برخی ازسخنان آقای روحانی در مجلس و مصاحبه حاشیه دار تلوزیونی پرداخته شده، سپس بخشهایی از سخنان آقای بزرگ در دیدار همافران بخصوص رابطه ایشان با استعمار بزرگ تبیین شده، بعد از آن بررسی تدابیر امام راحل در مورد مساله آقای طالقانی، مساله کردستان،مساله بنی صدر، نهضت آزادی و جنگ و در آخر هم سخنان آقای روحانی در ۲۲ بهمن

Leave a Reply