Posted on Leave a comment

Upozit 27 – Jan 25

در این برنامه اجرای توافقنامه ژنو بازبینی و نحوه برد طرفین بررسی شده سپس در مورد دعوت ایران به کنفرانس صلح سوریه ، پس گرفته شدن این دعوت از طرف دبیر کل سازمان ملل و کلا شرایط سوریه کنکاش شده

Leave a Reply