Posted on Leave a comment

Upozit 26 – Jan 18

در این برنامه ابتدا سخنرانی های هفته گذشته آقای روحانی بررسی شده که حول سه محور اصلی میچرخید، سپس از سخنان هفته گذشته آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با «انجمن علمی ایران» رمزگشایی شده و در آخر میزان خداشناسی آقای بزرگ سنجیده شده

Leave a Reply