Posted on Leave a comment

Upozit 25 – Jan 11

در این برنامه ابتدا پاسخهای محسنی اژه ای (سخنگوی قوه قضاییه) به خبرنگاران در ارتباط به پرونده های کش داربررسی شده و سپس سخنان حسن روحانی در دیدار با استانداران که حاوی پیامهایی برای جناح مقابل بود بررسی میشود. واکنش رهبری به پیشرفتهای حاصل شده در مذاکرات، آلودگی هوا در شهرهای مختلف، چالشهای مردم با کیفیت بد خودروهای داخلی و گزارشی در مورد رشد بیماری ایدز از دیگر مطالب این برنامه است.

Leave a Reply