Posted on Leave a comment

Upozit 11 – Sep 27

در این برنامه به سخنرانی آقای روحانی در نشست عمومی سازمان ملل پرداخته شده. تضاد سخنان صلح طلبانه ایشان با عماکرد نظام از نکات مهم این سخنرانی است که در این برنامه مورد نقد قرار گرفته

Leave a Reply