در برنامه این هفته سخنرانی دو مرحله ای آقای بزرگ برای برخی از دانشجویان در هفته گذشته تبیین میشود. آقای بزرگ در این سخنان راجع به نشاط جوانان، شعار،آرمان گرایی و محافظه کاری،استکبار،ازدواج جوانان،هسته ای،اسلام رحمانی،کمونسیتها،تاتر و تاریخچه آن در ایران و در نهایت خصوصیات خودشون در برخورد با دیگران سخنرانی کردند.بعد از سخنرانی آقای بزرگ به موضوع توافق و روایت مسولین نظام مقدّس از آن میپردازیم

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا