در این برنامه فقط به سخنرانی دوّم تیرماه آقای بزرگ برای مسؤلین کشور پرداخته میشود. این سخنرانی در دوبخش اقتصادی و هسته ای ایراد شد

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا