روند مذاکرات هسته ای و اینکه چرا این موضوع بصورت یک «گره» در آمده و در نهایت دلیل نگرانی آقای بزرگ از «فروغلتیدن در پرتگاه هولناک سلطه استکبار» در این برنامه.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا