در این برنامه مناظره تلوزیونی با موضوع فساد ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بررسی میشود. تکنیک بانکها در جذب سرمایه ها و واگذاری آنها بصورت تسهیلات بدون دریافت وثیقه بازگو میشود. دلیل اینکه آقای بزرگ از برداشته شدن تحریمها بدشان نمیاید بررسی میشود. سخنان شجاعانه یکی از بانوان فرهنگی در اعتراض به وضع موجود هم پایان بخش برنامه خواهد بود

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا