قانون، یکسان بودن «همه» در برابر قانون و وظیفه پلیس در سخنرانی رییس حمهور منتخب و آقای بزرگ برای نیروی انتظامی. نگاهی گذرا به وضعیت مؤسسات «غیر مجاز» مالی اعتباری و در پایان مشکل تحصیلکردگان بیکار در مقتدرترین کشور منطقه

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا