ابتدا اندکی به روز ارتش رو رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پرداخته میشود در همین زمینه سخنرانی رییس جمهور منتخب و آقای بزرگ بررسی میشود و به موضوعات مهم در این سخنرانیها مانند مقوله یمن و اقتدار نیروهای مسلح پرادخته میشود. نوآوری های نیروهای مسلح، مصادیق اقتدار نظام مقدّس در درون کشور،افسانه جعلی، تهدید و بادمجان دور قاب چین های منطقه از دیگر موضوعاتیست که در این برنامه بررسی میشود.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top