در برنامه این هفته مفاد «برجام» که توسط آقای ظریف در لوزان بیان شد بررسی میشود بعد به تهران رفته و صحبتهای رییس جمهور منتخب به همین مناسبت ولی در زمینه های دیگر بررسی میشود. از جملهصحبت ایشان از وجود اراده برای رفع خصومت با کشورهای دیگر در نظام مقدّس و در انتها مصاحبه با منصور اسانلو فعال حقوق کارمندان و کارگران برای آگاه شدن از وضعیت اعتراضات کارگری و کارمندی در کشور

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا