از آنجایی که سخنرانی سال نوی آقای بزرگ در مشهد مهمترین سخنرانی ایشان است و ایشان مهمترین مقام در نظام مقدّس هستند برنامه این هفته اختصاص داره به تبیین بخشی ازسخنرانی سال نوی ایشان در مشهد. در این سخنرانی آقای بزرگ در مورد چالش اصلی پیش روی نظام،«اقتصاد»سخن رانی کردن وهمچننین حمایت ضمنی خود را از دولت فعلی ابراز داشتند و قرار گرفتن ملّت در برابر نظام اسلامی را «پیش بینی» کردند

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا