ابتدا بررسی ادامه مذاکرات هسته ای را ادامه میدهیم سپس از نگرانی آقای بزرگ در این زمینه آگاه میشویم که همانا تغییر رفتار نظام مقدّس باشد. در ادامه به جلسه شورای حفظ بیت المال که برای بررسی پدیده زمین خواری تشکیل شده سری میزنیم و در آنجا به ضرورت تغییر رفتار نظام مقدّس پی میبریم.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top