از آنجایی که یکی ازمهمترین مسایلی که نظام با اون دست به گریبان و بنوعی مادر همه اخبار چالشی نظام مقدّس شده مساله اقتصاده این هفته ابتدا به سخنرانی هفته گذشته آقای بزرگ در باب اقتصاد میپردازیم و در ذیل آن اخبار تکراری هفتگی که اکثرا یه ربطی به افتصاد دارن بررسی میشود

پاسخی بگذارید

Scroll to Top