ابتدا به اخبار مربوط به سیاست خارجه پرداخته میشود ودر این زمینه قدرت دولتها سنجیده میشود سپس بنا به در خواست آقای بزرگ به داخل کشور مراجعه میشود تا قدرت داخله سنجیده شود و در همین راستا اندکی به عملکرد نهادهای دارای قدرت مثل سپاه پاسداران و آستانهای مقدّس پرداخته میشود.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا