مهمترین اتفاق هفته گذشته بگو مگوی آقای بزرگ (شخص اوّل مملکت) با رئیس جمهور منتخب (شخص دوّم مملکت) در دو سخنرانی جداگانه بود که در این برنامه به اختصار به این موضوع پرداخته شده.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا