در برنامه این هفته ابتدا به موضوع قیمت نفت توجه میکنیم بعد اثرات آن را بررسی میکنیم و از آنجا به سراغ موضوع فساد حکومتی و سخنرانی دو هفته پیش رییس جمهور منتخب در همین زمینه میپردازیم. و در انتهای برنامه پای صحبتهای قاضی القضات کشور راجع به افتضاحات در آمریکا مینشینیم.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top