این هفته ابتدا اهمیت برنامه هسته ای غیر کاریکاتوری در صرفه جویی سوخت برسی میشه سپس میزان غیرکاریکاتوری بودن صنایع دیگر مثل خودروسازی سنجیده میشود. بعد از آن موضوع حقوق بشر و پیدا شدن هزار تهمت در یک پرونده توسط آقای جواد لاریجا

نی و در همین زمینه بازخوانی پرونده سازی برای فعالین اجتماعی

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا