در برنامه این هفته ابتدا به گزارش رئیس جمهور در هیأت دولت از دستاوردهای سفر نیویورک میپردازیم، سپس اظهار رضایت قاضی القضات نظام در همین رابطه و اشاره ظریف ایشان به نقش جناح ها در مذاکرات هسته ایی. از آنجا میزان عملکرد قوه قضاییه را درلابلای صحبتهای آقای اژه ای میسنجیم و در آخر هم صحبتهای رئیس جمهور منتخب در دانشگاه تهران بررسی میکنیم

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا