ابتدا به سخنان قهرمانانه آقای بزرگ هنگام خروج از بیمارستان پس ازعمل پروستات که همانا مهمترین خبر هفته بود پرداخته میشود و سپس واکنش حقوق دانان مقدس به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران توجه میشود و در همین راستا مقوله ایمان و مؤمن بودن در نظام مقدس بررسی میشود

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا