خبر مهم چیست؟ آقای بزرگ قضیه اصلی را برای شما ترسیم میکند و درس نهفته در آن که همانا مقاومت وایستادگی است را میگوید. اما آپوزیت از اجرای این درس در زندگی هر روز مردم میگوید و اینکه این مقاومت به چه دردهایی میخورد.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا