نگاهی دیگر به ماجراهای اسراییل و حماس، تاکید آقای بزرگ بر غافل نشدن از شیطان های انس وجن و شناساندن روشهای شیطانها برای مردم و بازبینی سخنرانی آقای بزرگ در دیدار با مسولین و پیامدهای آن سخنان در مذاکرات اتمی

پاسخی بگذارید

Scroll to Top