اشاره به بخشهای سانسور شده سخنان رئیس جمهور منتخب در صدا سیمای ملی از جمله سخنان ایشان در ارتباط با شعار درمانی. همچنین بحث شیرین گم شدن معوقات بانکی و ربط آن به بی ارزش شدن پول ملی، و بازدید آقای بزرگ از سپاه پاسداران و رهنمود ایشان به ادامه ایستادگی تا رسیدن به مقصود در آینده دور

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا