بررسی دلیل تاکید رییس جمهور روی مردمی بودن و خادم مردم بودن ایشان همچنین اشاره رییس جمهور به ناراضی بودن برخی افراد درداخل از برداشته شدن تحریمها در سومین مصاحبه تلوزیونی ایشان. همچنین تبیین برخی سخنان آقای بزرگ در سخنرانی برای کارگران ودر آخر یادآوری دوباره درمورد زندانیان «سیاسی» و وظیفه ما درقبال خانوادههای آنها

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا