سخنان آقای بزرگ (خامنه ای) در دیدار با خبرگان در مورد واقعیتهای نظام، مرزبندی ها با دشمنان و نگرانیها از وضعیت فرهنگ و پاسخهای شنیدنی رییس جمهور منتخب به برخی از این سخنان در سخنرانی دو روز بعد همچنین اشاره آقای روحانی به بیسوادی فرماندهان سپاه و ارتش در سخنرانی دیگری. ودر آخر هم بحران سفر خانم اشتون به ایران و دیدارهای ایشان

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا