در برنامه این هفته ابتدا به برخی ازسخنان آقای روحانی در مجلس و مصاحبه حاشیه دار تلوزیونی پرداخته شده، سپس بخشهایی از سخنان آقای بزرگ در دیدار همافران بخصوص رابطه ایشان با استعمار بزرگ تبیین شده، بعد از آن بررسی تدابیر امام راحل در مورد مساله آقای طالقانی، مساله کردستان،مساله بنی صدر، نهضت آزادی و جنگ و در آخر هم سخنان آقای روحانی در ۲۲ بهمن

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا