در این برنامه به بررسی سخنان شنبه گذشته آقای روحانی در دانشگاه تهران که بیشتر مرتبط بود با ضرورت ایجاد محیط آزاد در دانشگاه و ضرورت برقراری رابطه با غرب پرداخته شده.همچنین مقایسه دو تفکر موجود در کشور راجع به برقراری یا عدم برقراری رابطه با غرب

پاسخی بگذارید

Scroll to Top