در این برنامه نقدی بر سخنان آقای حسن روحانی در دو سخنرانی هفته گذشته شده. همچنین مقایسه نظرات آقای روحانی و آقای احمدی نژاد راجع به وضعیت کشور، بررسی نظرات دادستان کل در ارتباط عملکرد سیستم قضایی کشور، بررسی «بیداری اسلامی» در مصر، و در نهایت حکم صادر شده برای قضات بازداشتگاه کهریزک

پاسخی بگذارید

Scroll to Top